LES CURES

Les cures són totes aquelles accions i activitats que sostenen i possibiliten la vida. Al llarg de la història no han estat mai valorades i, per tant, mai considerades com un escaló necessari dins el desenvolupament de les societats i les economies dels nostres pobles. Tasques com l´alimentació, el treball domèstic, l´atenció a les persones malaltes, les persones dependents (tant menudes com grans) i l´afecte que necessitem… no són valorades socialment i, en la seua gran majoria tampoc són pagades, però en canvi permeten a la nostra societat seguir funcionant. En totes les realitats no es donen les mateixes necessitats i, per tant, les cures són diverses segons els llocs, però si hi ha una qu?estió que és comú és que les cures han estat i segueixen estant realitzades per les dones. El projecte de Les Cures, mans invisibles que sostenen la vida són peces audiovisuals que formen part d’una col·lecció. Peces que parteixen de processos de participació amb les dones més grans dels pobles i tots comparteixen fils comuns dins la seua pròpia idiosincràsia: - Mostrar les cures com a necessàries per a la vida i per tant imprescindibles. - Reconéixer i traure a la llum el paper de les dones com a principals protagonistes del sosteniment de la de la vida. - Promoure una crítica sobre la desigualtat entre homes i dones amb relació a les cures. - Provocar un procés d’apoderament entre les dones grans posant-les dins del relat històric dels seus municipis. Aquest projecte persegueix modificar les realitats rurals des de la perspectiva feminista, concretament des de l’anomenada «economia de les cures» referint-se més específicament a aquest espai d´activitats, béns, serveis i afectes necessaris per a la reproducció quotidiana de les persones. Així, dins d´aquest corrent, s´entén per valor econòmic no solament als diners, al monetari, sinó tot procés o activitat que manté i desenvolupa l´economia. Des del projecte assumim el compromís i el deute amb les nostres avantpassades per tal de donar llum al seu esforç, saviesa i contribució a les nostres generacions i, a més a més, el compromís de modificar les responsabilitats enfront de les cures perquè dones i homes siguen iguals en drets.

Los cuidados son todas aquellas acciones y actividades que sostienen y posibilitan la vida. A lo largo de la historia nunca han sido valoradas y, por lo tanto, nunca consideradas como un escalón necesario dentro del desarrollo de las sociedades y las economías de nuestros pueblos. Tareas como la alimentación, el trabajo doméstico, la atención a las personas enfermas, las personas dependientes (tanto pequeñas como grandes) y el afecto que necesitamos… no son valoradas socialmente y, en su gran mayoría tampoco son pagadas, pero en cambio permiten a nuestra sociedad seguir funcionando. En todas las realidades no se dan las mismas necesidades y, por lo tanto, los cuidados son diversos según los lugares, pero si hay una cuestión que es común es que han estado y siguen estando realizados por las mujeres. El proyecto de Les Cures, mans invisibles que sostenen la vida son piezas audiovisuales que forman parte de una colección. Piezas que parten de procesos de participación con las mujeres más grandes de los pueblos y que comparten características comunes dentro de su propia idiosincrasia: - Mostrar las curas como necesarias para la vida y por tanto imprescindibles. - Reconocer y sacar a la luz el papel de las mujeres como principales protagonistas del sostenimiento de la vida. - Promover una crítica sobre la desigualdad entre hombres y mujeres con relación a los cuidados. Provocar un proceso de empoderamiento entre las mujeres mayores poniéndolas dentro del relato histórico de sus municipios. Este proyecto persigue modificar las realidades rurales desde la perspectiva feminista, concretamente desde la llamada «economía de las curas» refiriéndose más específicamente a este espacio de actividades, bienes, servicios y afectos necesarios para la reproducción cotidiana de las personas. Así, dentro de esta corriente, se entiende por valor económico no solo al dinero, monetario, sino todo proceso o actividad que mantiene y desarrolla la economía. Desde el proyecto asumimos el compromiso y la deuda con nuestras antepasadas para dar luz a su esfuerzo, sabiduría y contribución a nuestras generaciones y, además, el compromiso de modificar las responsabilidades frente a los cuidados para que mujeres y hombres sean iguales en derechos.

REPRODUCIR SPOT
Producido por La Raka Films y La Naturadora

LA RAKA FILMS WEBSITE

Esta web muestra los trabajos realizados por la productora audiovisual La Raka Films y ha sido desarrollada con mucho amor por CruceCreativo.

 

 

cerrar creditos